Lapsze_Nizne.jpgLapsze_Wyzne.JPGNiedzica.jpgFrydman.jpg

§.1.

1. Z biblioteki mogą korzystać: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie należy:
- okazać legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- wypełnić kartę czytelnika,
- zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekę o zmianie adresu, miejsca pracy lub szkoły,

 §.2.

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki (w tym tylko 1 lekturę szkolną).
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni (lektury - 15 dni). 
3. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach może zmienić  termin zwrotu wypożyczonych książek.
4. Na prośbę  czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla dorosłych za zgodą tych czytelników.
6. Wybrane książki oraz zwrot książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
7. Z księgozbioru podręcznego, którym dysponuje biblioteka - korzystać można na miejscu.

§.3.

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek i terinowego ich zwrotu. Zauważone defekty czy uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. W przypadku zagubienia książki, czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej książki (lub zniszczonej) - inną, nie mniejszej wartości przydatną w bibliotece.
4. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty wynikłe z kosztów wysyłanych do niego upomnień o zwrot wypożyczonych książek.

§.4.

Dyżurujący bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, koszystaniu z katalogu, wydawnictw informacyjnych, itp.

§.5.

Swoje uwagi, skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków.

§.6.

Czytelnik nie stosujący przepisów niniejszego regulaminu może czasowo (lub w drastycznych przypadkach na stałe) być pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.


Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej

§.1.

Z Czytelni Internetowej mogą korzystać dzieci od lat 12, młodzież i dorośli, po poprzednim zapisaniu się.

Przy zapisie należy podać: imię i nazwisko oraz złożyć podpis zobowiązujący do przestrzegania regulaminu.

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

§.2.

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego i używania go zgodnie z regulaminem.

W Czytelni Internetowej może przebywać tyle czytelników, ile jest stanowisk pracy.
W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.

Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz przeglądanie stron WWW i / lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.

Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

§.3.

Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.
Bibliotekarz ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli użytkownik naruszy zasady korzystania z Internetu lub wykona inne zabronione działania związane z korzystaniem z Internetu i / lub komputera.

§.4.

Uwagi, wnioski i skargi czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków.